Certifikati

Profesionalna izvrsnost.

Ponosni smo na stečene certifikate.

IZJAVA O EKOLOŠKIM ZNAČAJKAMA PROIZVODA

Zavod za graditeljstvo Slovenije (Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG) za kompozitne ploče Kerrock izradio je Analizu životnog ciklusa proizvoda (LCA analiza) te na temelju te analize izdao Ekološku deklaraciju proizvoda (Okoljska deklaracija proizvoda, EPD) u skladu sa standardima ISO 14025 i EN 15804:2012 + A2:2019.
U EPD-u je izračunat utjecaj Kerrocka na globalno zatopljenje i drugi važni indikatori ekoloških utjecaja. Rezultati u EPD-u pokazuju povoljne ekološke utjecaje i u skladu su s obvezom društva Kolpa d. o. o. u vezi sa smanjenjem ugljičnog otiska Kerrocka.

Dohvati dokument

Antibakterijska učinkovitost

Kerrock+ sadrži antibakterijsko sredstvo koje uništava bakterije na površini i tako dezinficira površine. Prikladan i upotrebljiv je za radne površine u zdravstvu te u prostorima za pripremu hrane.

Dohvati dokument

ISO 9001

Kolpa d.o.o., proizvođač materijala Kerrock® primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom EN ISO 9001. Time pokazuje svoju sposobnost dosljednog osiguravanja kvalitete proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca i važeće propise.

Dohvati dokument

ISO 14001

Taj standard nudi mogućnost sistematizacije ekoloških aspekata koji proizlaze iz svake provedene aktivnosti tvrtke. Osim poticanja zaštite okoliša i sprječavanja onečišćenja, potiče i socijalno-ekonomsku uravnoteženost, odnosno društvenu odgovornost. Kolpa d.o.o., proizvođač materijala Kerrock®, primjenjuje certificirani sustav gospodarenja okolišem.

Dohvati dokument

ISO 19712 – Zavod za graditeljstvo Slovenije

Kerrock® zadovoljava i premašuje sve zahtjeve definirane u standardu ISO 19712 za dekorativne čvrste površinske materijale za radne površine, obloge i oblikovane proizvode. Dio 2: Definiranje svojstava – kompozitne ploče Dio 3: Definiranje svojstava – oblikovani proizvodi Provedena su vanjska ispitivanja na ZAG-u (Zavod za graditeljstvo Slovenije), Izvješće br. 884/18-460-1, i interna ispitivanja u laboratoriju tvrtke Kolpa.

Dohvati dokument

Doticaj s namirnicama – Nacionalni laboratorij za zdravlje, okoliš i hranu

Nacionalni laboratorij za zdravlje, okoliš i hranu (NLZOH), središnji slovenski javnozdravstveni laboratorij koji se bavi higijenskom i zdravstvenom ekološkom djelatnošću, potvrđuje da je Kerrock® siguran materijal za izravan doticaj sa svim vrstama hrane, tako da one ne predstavljaju rizik za zdravlje. Usklađen je s Uredbom Komisije (EZ) br. 10/2011 (s izmjenama do 2018. godine) i Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europe (EZ) br. 1935/2004.

Dohvati dokument

Fasade i zidne obloge – Zavod za graditeljstvo Slovenije

Slovensko glavno Tijelo za tehničke suglasnosti ZAG (Zavod za graditeljstvo Slovenije) dodijelio je Slovensku tehničku suglasnost (Slovenian Technical Approval) STS-11/0024 za proizvod PLOČA KERROCK ZA FASADNE I ZIDNE OBLOGE. Ta tehnička suglasnost dokazuje adekvatnost i ključna je za uporabu Kerrock® ploča/elemenata za ventilirane fasade.

Dohvati dokument

Odziv na ogenj

Reaktivnost na požar materijala Kerrock® za graditeljski sektor dokazana je analizom koja obuhvaća njegovo ponašanje u početnoj fazi požara. Testovi su provedeni u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz europskog standarda EN 13501-1 (Euroclass System). Za ploču Kerrock® utvrđen je razred reaktivnosti na požar B-s1,d0. Ispitivanja su provedena:

u ustanovi CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Italija) – Klasifikacijsko izvješće 0710DCREA15¬_6
u zavodu ZAG (Zavod za graditeljstvo Slovenije) – Klasifikacijsko izvješće br. P 0942/10-530-4
Ispitivanja reaktivnosti materijala Kerrock na požar provedena su i u skladu sa standardom DIN 4102-1 na HFM TUM (Technische Universitat München). Kerrock® je dobio ocjenu B1 za građevinski materijal – izvješće o ispitivanju B15159. Materijal Kerrock® ispitan je i na oslobađanje dimnih plinova i njihovu toksičnost (Testing of the smoke development and toxity) u skladu s Rezolucijom MSC: 61 (67), FTP kod, Prilog 1, Dio 2. To ispitivanje provela je Exova Warringtonfire i materijal Kerrock® ispunjava zahtjeve IMO FTPC, dio 2, poglavlje 2.6.1.1 Dim i poglavlje 2.6.2 Toksičnost kod oslobađanja dimnih plinova i toksičnost (izvješće br. 2011-1241-1). To dokazuje adekvatnost primjene materijala Kerrock® za pregrade, obloge ili stropove.

Dohvati dokument

MED - Oprema ladij

Materijal Kerrock® MF pogodan je za opremu na plovilima jer ispunjava zahtjeve direktive MED (Marine Equipment Directive). Za direktivu MED standarde učinkovitosti i ispitivanja postavili su Međunarodna pomorska organizacija (IMO – International Maritime Organization) i europska tijela za standardizaciju. LAPI, certifikacijska kuća iz Italije, za Kerrock® MF je provela ispitivanje materijala za Modul B (Certifikat br. 0987/MED-B/686 Rev.1) i reviziju sustava nadzora kvalitete proizvodnje za Modul D (certifikat br. 0987/MED-D/702).

Dohvati dokument

Oprema vozil

Materijal Kerrock® pogodan je s obzirom na gorivost materijala za unutarnju opremu određenih kategorija motornih vozila/autobusa jer je u skladu s Regulativom br. 118 (R118). Laboratorij LAPI iz Italije proveo je ispitivanje materijala Kerrock® (Izvješće o ispitivanju br. 1386.6MT0030/19). DEKRA je pripremila Tehničko izvješće 19M3-01779-00 i u suradnji s certifikacijskom kućom NSAI izdala Type approval certificat za materijal Kerrock®.

Dohvati dokument

Oprema vlakov

Materijal Kerrock® pogodan je s obzirom na svojstva reaktivnosti na požar materijala i proizvoda koji se upotrebljavaju na željezničkim vozilima i utvrđena su u standardu EN 45545-2 (European Union Standard Fire Testing to Railway Components). Akreditirani laboratorij LAPI iz Italije proveo je ispitivanje ploča kerrock. Na temelju rezultata ispitivanja uzorak je sukladan sa zahtjevima prema stupnju opasnosti R2 (for Hazard Level requirement set R2) za standardne ploče Kerrock® (Izvješće o ispitivanju br. 1800.1IS0040/19) i prema R1 za ploče Kerrock® MF (Izvješće o ispitivanju br.: 352.1IS0040/20).

Dohvati dokument

Emisije Hos

Švedski akreditirani laboratorij RI.SE na ploči Kerrock® proveo je mjerenje emisija hlapljivih organskih tvari (HOS) prema EN ISO 16000-9:2006 (Unutarnji zrak – Dio 9), kancerogenih tvari (EU Regulativa br. 1272/2008 Anex VI, kat. 1A i 1B) te formaldehida i acetaldehida (ISO 16000-3:2001). Izmjerene vrijednosti HOS znatno su ispod dopuštenih vrijednosti i nisu otkrivene kancerogene tvari; Izvješće: 2F000828. Ispitivanjem se potvrđuje da Kerrock® odgovara zahtjevima visoke klase M1 za registraciju prema Byggvarubedömningen, Švedska. U tijeku je postupak registracije. Uspostavili smo i kontakte s agencijom UL radi dobivanja Greenguard certifikata koji pokriva slično područje kao spomenuti švedski certifikat.

Dohvati dokument

Izjava Reach

Izjava o sukladnosti s Uredbom (ES) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, ocjenjivanju, odobrenju i ograničenju kemikalija (REACH). Tom izjavom potvrđuje se da ploče, zdjele, ljepilo Kerrock®, koje je izradilo i isporučilo društvo Kolpa ne sadržavaju tvari koje bi mogli biti klasificirane kao tvari koje uzrokuju posebnu zabrinutost (SVHC) prema odredbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, ocjeni, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u količinama iznad 0,1 % po masi.

Upotrebljavamo tvari i smjese koje su registrirane kod naših dobavljača odnosno proizvođača. Kao daljnji korisnik redovito komuniciramo sa svojim dobavljačima u vezi s uredbom REACH.

Redovito pratimo i popis tvari koje uzrokuju zabrinutost (SVHC), koji je dostupan na stranici Europske agencije za kemikalije (ECHA) na adresi; http:/www.echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.

Dohvati dokument

Leed

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) vodeći je međunarodni sustav, odnosno program za ocjenjivanje/certificiranje projektiranja u graditeljstvu kojim se istodobno promiču najbolje svjetske prakse u gradnji zgrada i pri uporabi građevinskih proizvoda. Profesionalcima pomaže u poboljšanju kvalitete građevinskih proizvoda i smanjenju utjecaja na okoliš. Sektor zelene gradnje naglo raste, zato vlasnici i izvođači sve više upoznaju prednosti LEED certificiranja.

  • Kerrock® je materijal s dugim vijekom trajanja, a proizvodi se nakon završetka uporabe objekata mogu premjestiti te i dalje upotrebljavati.
  • Proizvodi izrađeni od materijala Kerrock® mogu se u cijelosti reciklirati i pretvoriti u sirovine upotrebljive za izradu novih proizvoda ili za potrebe druge industrije. Pomoću ljepila Kerrock® veći komadi (dijelovi fasadnih ploča, obloga…) mogu se preraditi u druge proizvode kao što je npr. namještaj.
  • Kerrock® sadržava od 0 do 40 % recikliranih tvari.
  • Kerrock® se izrađuje od materijala koji stižu iz najbližih lokalnih izvora i time smanjuje utjecaj na okoliš.
  • Ljepilo Kerrock®, koje se upotrebljava za lijepljenje proizvoda kod krajnjeg je korisnika potpuno očvrslo i ne oslobađa hlapljive organske tvari (HOS).
  • Proizvodi Kerrock® vrlo su pogodni za uporabu u zatvorenim prostorima jer praktički ne ispuštaju hlapljive organske tvari (HOS). Dokaz je ispitivanje u neovisnom laboratoriju RI.SE (Izvješće br. 2F000828, RI.SE).
  • Kerrock® je kompozitni materijal koji odgovara direktivi REACH. Ne sadržava tvari koje su navedene na popisu SVHC (Substances of Very High Concern).
  • Nijedan od sastojaka koji se upotrebljava za izradu ploča Kerrock® ne sadržava ftalate, teške metale, spojeve kroma (VI) ili druge kancerogene tvari.
  • Ploče Kerrock® su samogasive, a kod vanjskog izvora požara ne ispuštaju otrovne plinove (Izvješće br. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH